27 Oct, 2016

Protected: Ki Lecture 01: Mục đích trong tập luyện Ki-Aikido

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bài viết tương tự

Protected: Ki Lecture 02: Thế nào là bất an, thế n... Thứ 4, 2/11/2016 Quang Anh sensei: Hôm trước trong buổi Seminar chúng ta đã được khởi động theo các...

Trackback URL: http://kiaikido.vn/ki-lecture-01-muc-dich-trong-tap-luyen-ki-aikido/trackback/

This is password protected.